Wednesday, September 23, 2009

Menghidupkan malam Eid dengan beribadatBarangkali tidak terlambat untuk membicarakan persoalan menghidupkan malam dua Eid, dengan maksud memperbanyakkan ibadat pada malam tersebut. Isu mendirikan malam dua Eid (Eid al-Fitr dan Eid al-Adha) saban tahun diperdebatkan lebih-lebih lagi apabilanya tibanya bulan Syawwal dan juga bulan Zulhijjah bilamana umat Islam bersiap sedia menyambut perayaan Eid. Yang sahih, umat Islam dituntut agar bertakbir pada malam tersebut.

Disana terdapat 2 golongan yang saling berhujjah diantara satu sama lain. Golongan pertama mengatakan, adalah sunat menghidupkan malam Eid ini dengan melakukan takbir, tasbih dsb. Golongan ini juga menyebut bahawa adalah menjadi sunnah melakukan Solat Tasbih pada malam tersebut. Diantara hujah mereka adalah, dikatakan Nabi :saw bersabda :-

من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
"Barangsiapa yang menghidupkan malam Eid, tidak akan mati hatinya pada hari matinya hati-hati"

Golongan kedua menjelaskan bahawa mengkhususkan malam Eid untuk melakukan Qiamullail adalah tidak sah, kerana hadith من أحيا diatas datang dari dua sanad, dimana sanad pertama itu adalah palsu (mawdo') dan sanad keduanya pula tersangat lemah (dhaef jiddan), sebagaimana dinyatakan oleh Syeikh Nashiruddin al-Albani rh didalam Silsilah al-Ahaadith al-Dhaefah wa al-Maudhu'ah (hadith bernombor 520 dan 521).

-----------
Status hadith


(1) Terdapat beberapa hadith yang membawa maksud yang sama seperti hadith diatas, diantaranya :-

من قام ليلتي العيدين محتسباً لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
"Barangsiapa yang mendirikan malam Eid dengan beribadat, tidak akan mati hatinya pada hari matinya hati-hati" [Hadith Riwayat Ibn Majah]

Ibn Hajar mengatakan bahawa isnad hadith ini bermasalah sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Manaawi didalam Faidh al-Qadir. al-Albani mengatakan bahawa hadith ini palsu (Silsilah al-Ahadith al-Dhaefah 2/11).

(2) من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
"Barangsiapa yang mendirikan malam Eid al-Fitr dan Eid al-Adha dengan beribadat, tidak akan mati hatinya pada hari matinya hati-hati" [Hadith Riwayat Thabrani]

Sanadnya adalah dari Umar bin Haron al-Balkhi, dan dia dikatakan pendusta hadith sebagaimana yang dikata oleh Yahya bin Ma'in, Ibn al-Jawzi, dan al-Albani mengatakan bahawa hadith ini palsu.

(3) من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
"Barangsiapa yang mendirikan malam Eid dan Malam Nisfu Sya'ban dengan beribadat, tidak akan mati hatinya pada hari matinya hati-hati"

Hadith ini dikatakan tidak sahih berasal dari Nabi :saw menurut al-Nasaa'i dan Daaraqutni kerana terdapatnya perawi yang bernama Marwan ibn Salim yang tertolak (matruk). Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa Marwan ini telah dituduh sebagai pendusta. al-Hafiz didalam Lisaan al-Miizaan mengatakan bahawa hadith ini mungkar mursal, begitulah juga pendapat al-Zahabi.

-----------
Penilaian Imam al-Nawawi

Imam Nawawi rh didalam al-Azkar (ms 155) mengatakan bahawa beliau suka mereka yang menghidupkan malam dua Hari Raya dengan melakukan zikir kepada Allah swt, bersolat dan melakukan ketaatan (ibadat) lain sebagaimana hadith yang dijelaskan diatas. Beliau mengatakan bahawa riwayat ini adalah dari al-Syafie dan ibn Majah, dan berpendapat bahawa hadith ini Dhaef.

Imam al-Nawawi rh membolehkan beramal dengan hadith dhaef didalam hal Fadaail, Targhib dan Tarhib asalkan hadith tersebut tidak palsu. Bagi bab membicarakan hukum Halal, Haram, Perniagaan, Nikah, Talak dan sebagainya memerlukan hadith sahih atau hasan sebagai dalil. [al-Azkar 6-7].

Walaupun Ibn Hajar, al-Zahabi, Yahya bin Ma'in, Ibn al-Jawzi dan sebagainya mengatakan hadith tersebut palsu, Imam Nawawi menganggap hadith tersebut dhaef, dan boleh beramal dengannya.

-----------
Pendapat Imam al-Syafie

Berikut dipapar pandangan Imam al-Syafie rh didalam Bab beribadat di malam dua Hari Raya :-

Dikhabarkan kepada kami oleh al-Rabi', kata beliau : dikhabarkan kepada kami oleh al-Syafie, beliau berkata : di khabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhamad yang berkata : dikhabarkan kepada kami oleh Thawr bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Darda' telah berkata : "Barangsiapa yang mendirikan malam Hari Raya untuk beribadat, tidak akan mati hatinya tatkala semua hati-hati mati".

Berkata al-Syafie rh : Telah sampai kepada kami sesungguhnya ada yang berkata : Do'a adalah mustajab pada lima malam, iaitu malam Jumaat, Malam Hari Raya Adha, Malam Hari Raya Eid al-Fitr, Awal Malam Rejab dan Malam Nisfu Sya'ban.

Dikhabarkan kepada kami oleh al-Rabi', kata beliau : Dikhabarkan kami oleh al-Syafie rh : di khabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhamad yang berkata : "Saya telah melihat orang-orang tua yang terpilih di Madinah muncul di Masjid Nabi :saw pada malam Eid, mereka berdo'a dan berzikir kepada Allah swt. Sehingga berlalu sesaat dari malam itu".

Telah sampai kepada kami bahawa Ibn Umar ra menghidupkan malam berhimpun. Malam berhimpun ialah Malam Eid. Kerana paginya menyembelih binatang Korban.

Telah berkata al-Syafie rh : Saya menyukai setiap apa yang saya kisahkan pada malam-malam ini, dan bukanlah ia fardu. [al-Umm (ms 413) - Kitab Solat al-'Aidain]

-----
Menurut pandangan Imam al-Syafie rh bahawa pendapat mengenai mendirikan malam Eid dengan beribadat adalah khabar yang diberitakan dan bukannya hadith. Beliau mengisahkan mengenai amalan mereka yang terpilih dikalangan penduduk Madinah di Masjid Nabawi ketika malam Hari Raya. Beliau juga telah menjelaskan bahawa Ibn Umar ra menghimpun manusia di masjid pada malam tersebut. Jelas disini menunjukkan bahawa para-para salaf meneruskan peribadatan mereka sehingga ke malam Eid.

Perkara ini adalah permasalahan khilaf ulama' yang tidak perlu dipertikaikan. Imam Nawawi tahu akan status kedudukan hadith tersebut, walaubagaimana pun beliau masih menggalakkan orang Islam menghidupkan malam Eid dengan beribadat berasaskan fadhail amal. Namun demikian, tidak ada sebarang catitan yang menunjukkan mereka ini melakukan Solat Tasbih!

Bagi mereka yang menjadikan hadith diatas ini sebagai dalil menghidupkan malam Eid, hendaklah dia membaca hadith tersebut dengan amanah dan disiplin ilmu, iaitu menyatakan periwayatan, kedudukan dan status hadith tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi rh, atau sebagaimana Imam al-Syafie rh menjelaskannya didalam al-Umm. Janganlah mereka menggambarkan hadith tersebut seolah-olah hadith tersebut sahih.

Bagi golongan yang menganggap hadith tersebut palsu, elaklah dari membid'ahkan golongan lain, kerana amalan menghidupkan malam Eid adalah amalan para salaf sebagaimana yang dikhabarkan oleh Imam al-Syafie rh. WA.

Sekian, wassalam
4 Syawwal 1430H

No comments: